Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ  προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  (ΦΕΚ 3062 / 23-07-2020),  τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες  μαθητές  Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας,  Αιγείρας και Διακοπτού).  Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δημότες των εν λόγω Δήμων.  Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα χορηγηθούν :

Τρία βραβεία για όσους αποφοίτησαν από την τρίτη λυκείου τον Ιούνιο του 2023 από τον Δήμο Πειραιά και από ένα βραβείο για όσους αποφοίτησαν από τα λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας,  Αιγείρας και Διακοπτού) ήτοι: συνολικά έξι βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η χορήγηση των βραβείων θα γίνει σε αυτούς που έχουν τον καλύτερο βαθμό αποφοίτησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο έχων το μικρότερο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-11-2023, ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στα γραφεία του Ιδρύματος  επί της οδού Πύλης αριθμ. 7, τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Ιδρύματος (Πύλης 7   ΤΚ 18531 Πειραιάς, τηλ.  215 5356414 , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο λυκείου σε πρωτότυπη μορφή (επικυρωμένο μόνο από το Λύκειο).
 3. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 του υποψηφίου και των γονέων του.

(Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για τη βράβευση ότι, μόνο το Ε1 ή μόνο το Εκκαθαριστικό δεν είναι αρκετό και η αίτηση θα απορρίπτεται. Πρέπει να σταλούν αντίγραφα και των δύο.)

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
 3. Το ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

 

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.     

                                                                                              

                                                                                                       Πειραιάς 04-07-2023                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

Read more...

5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

 

 

5ος  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

*

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προσηλωμένο σταθερά στους στόχους που έχουν διακηρυχθεί από τον Πρόεδρό του, με την επιθυμία της διαρκούς συνεισφοράς στα λογοτεχνικά δρώμενα της πόλης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης

μεταξύ των Ελλήνων, ανεξαρτήτως φύλου και τόπου διαμονής, που ομιλούν και γράφουν στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τα ποιήματα που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανέκδοτα. Να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε να δημοσιοποιηθούν μέχρι το πέρας του διαγωνισμού και την απονομή των βραβείων.
 • Το ποίημα που θα αποσταλεί, για συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους.
 • Να είναι δακτυλογραφημένο. Όχι χειρόγραφο. Στη μία όψη της σελίδας (μέγεθος σελ. Α4). Γραμματοσειρά Η/Υ Times New Roman μέγεθος 12 σε διάστιχο 1.
 • Το ποίημα που μετέχει στο διαγωνισμό δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα.
 • Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των ποιημάτων σε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις του, και στα έντυπα των χορηγών του διαγωνισμού.
 • Η αποστολή του έργου γίνεται με απλή ταχυδρομική διαδικασία μέσω των ΕΛΤΑ. Απευθύνεται προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στη διεύθυνση Πύλης 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531

Για την ταχυδρομική αποστολή ισχύουν τα εξής

 • Σε φάκελο με τη διεύθυνση του Ιδρύματος όπως δίδεται στην § 6, και χωρίς τα στοιχεία του αποστολέα τοποθετείται το αποστελλόμενο έργο σε πέντε (5) αντίτυπα.
 • Στην κορυφή κάθε αντιτύπου αναγράφεται το ψευδώνυμο του δημιουργού, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ή ενδεικτικό της ταυτότητάς του. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται και καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
 • Το έργο μπορεί να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή.( cd)
 • Σε δεύτερο μικρότερο σφραγισμένο φάκελο, εσώκλειστο στον πρώτο, επί του οποίου, στην εξωτερική πλευρά, αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του αποστολέα, περιέχονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ως εξής:

             α) Επώνυμο   β) Όνομα  γ) Ονοματεπώνυμο Πατέρα δ) Φύλλο (όπου κρίνεται απαραίτητο)    ε) Ηλικία (απαραίτητη) στ) Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και διαμονής

             ζ) Ταχυδρομική διεύθυνση    η) Μέσα επικοινωνίας υποχρεωτικά (Τηλ. Σταθερό/Κινητό, e-     mail  απαραίτητο)  στ)  Απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα       προσωπικά      στοιχεία του συμμετέχοντος που περιέχονται στον εσώκλειστο φάκελο θα           χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη       διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την    ολοκλήρωσή του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το έργο δημοσιευθεί σύμφωνα με           όσα διαλαμβάνονται στην Παράγραφο 5.

 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μετέχει με ένα και μόνο έργο
 • Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαιώματα οιασδήποτε αποζημίωσης από την δημοσίευση του έργου τους, συμφώνως με όσα προβλέπονται στην § 5. Όσοι έχουν αντίρρηση με το εν λόγο δικαίωμα να το όπως διατυπώσουν γραπτώς σε ξεχωριστό φύλλο που θα συνοδεύει την αποστολή του ποιήματος. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της συμμετοχής.
 • Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1 Ιουλίου 2023 και καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή έργων η 31 Οκτωβρίου 2023. Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα της ολιγοήμερης παράτασης. Ημερομηνία αποστολής θεωρείται η αναγραφόμενη στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου.

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 • Τα βραβεία είναι χρηματικά και απονέμονται ως εξής:

                  1ο Βραβείο:          € 300 (τριακόσια €)

                  2ο Βραβείο:          € 200 (διακόσια  €)

                  3ο Βραβείο:          € 100 (εκατό €)

 • Έπαινοι. Εκτός των βραβείων θα απονεμηθούν και τρεις (3) έπαινοι: Α, Β και Γ.
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στην ιδιόκτητη αίθουσα του Ιδρύματος στην οδό Κόδρου 10 στον Πειραιά. Η ημερομηνία, η ώρα και λοιπές οδηγίες για την προσέλευση των συμμετεχόντων, θα ανακοινωθούν από τον Τύπο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αποστολή e-mail στους συμμετέχοντες.
 • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί έντυπη εύφημος μνεία για την συμμετοχή τους.
 • Η παραλαβή του βραβείου, των επαίνων και των υπολοίπων διακρίσεων πραγματοποιείται από τον συμμετέχοντα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονομής των διακρίσεων, ή από εκπρόσωπό του ο οποίος θα παρίσταται στην εκδήλωση .
 • Σχετικά με τον εκπρόσωπο αυτός αντιπροσωπεύει ΕΝΑΝ και μόνο συμμετέχοντα.
 • Τα χρηματικά βραβεία καταβάλλονται με το πέρας της εκδήλωσης στους δικαιούχους ή εκπροσώπους τους.
 • Σε περίπτωση μη παρουσίας του βραβευμένου ποιητή ή του αντιπροσώπου του τα χρήματα του βραβείου περιέρχονται στο ταμείο του Ιδρύματος που προκηρύσσει το διαγωνισμό προς όφελος αυτού. Οι τίτλοι που δεν παρελήφθησαν κατά την εκδήλωση δύνανται να παραλαμβάνονται από τα γραφεία του ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. (Τρίτη και Πέμπτη από 12 μεσημβρινή έως 3 μ.μ.)

Τέλος, το Ίδρυμα με την προκήρυξη του διαγωνισμού δεν προσβλέπει σε ίδια οφέλη  οιουδήποτε είδους. Επιδιώκει   με την διενέργεια του διαγωνισμού (και  την εκδήλωση απονομής των βραβείων) να αναδειχθούν νέοι δημιουργοί και να στηριχθούν παλαιότεροι προσβλέποντας         στην ανάδειξη του Πειραιά ως κέντρου ανάδειξης της λογοτεχνικής παραγωγής.

                                                       

   Πειραιάς, 26  Ιουνίου 2023

                                                

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

Read more...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 26-4-2023

Την 26η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μμ στη ζεστή ιδιόκτητη αίθουσά μας επί της οδού Κόδρου 10 στον Πειραιά, με πολύ κόσμο,  πραγματοποιήθηκε η απονομή των Βραβείων Αριστείας για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν εκεί:

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΣΣΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΦΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΦΛΑΣ

 

παρέδωσαν τους τίτλους και τα χρηματικά βραβεία τα οποία έλαβαν από τα Λύκεια του Δήμου Πειραιά οι κάτωθι:

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ          - ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ             - ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 ΣΩΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  -  8Ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

Από τα Λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας:

 Ανατολική Αιγιαλεία:

 

Διαμέρισμα Ακράτας

ΖΙΖΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         - ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ

Διαμέρισμα Διακοπτού:

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  - ΓΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Διαμέρισμα Αιγείρας:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ  - ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

 

Οι βαθμολογίες παραλείπονται για την πιθανότητα να άπτονται των προσωπικών δεδομένων.

 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. και τα μέλη του ευχήθηκαν στους βραβευμένους κάθε επιτυχία και όλα τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα.

 

 

 

Πειραιάς 27 Απριλίου 2023

 

 

                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

Read more...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 26-4-2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 26η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μμ στην ιδιόκτητη αίθουσά μας επί της οδού Κόδρου 10 στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την απονομή των βραβείων και επαίνων από τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης  σε μια ζεστή αίθουσα γεμάτη κόσμο και πολλή ποίηση.

Η κριτική μας επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Κωνσταντίνο Παναγιωτάκη Δημοσιογράφο,

Ανδρέα Μπέσσα Λογοτέχνη, Φιλόλογο,

Αντώνη Ζαρίφη Λογοτέχνη,   

και  τον Πρόεδρο του Ιδρύματος

Γεώργιο Σιαφλά Οικονομολόγο και Λογοτέχνη,

 

παρέδωσε τα βραβεία τα οποία απονεμήθηκαν στους κάτωθι:

 

Α’  ΒΡΑΒΕΙΟ    -   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ   με χρηματικό βραβείο 300 ευρώ,

Β’  ΒΡΑΒΕΙΟ    -    ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  με χρηματικό βραβείο 200 ευρώ,

Γ’  ΒΡΑΒΕΙΟ     -   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ  με χρηματικό βραβείο 100 ευρώ.

 

Έπαινο κατάταξης έλαβαν οι κάτωθι:

 

Α’  ΕΠΑΙΝΟΣ   -   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΜΗΣ

Β’  ΕΠΑΙΝΟΣ   -   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΠΑΤΖΗ

και τον Γ’ ΕΠΑΙΝΟ μοιράστηκαν:

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΑΡΑ
 3. ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΑΝΟΥ
 4. ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.

 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι ανέρχονται στους 192, έλαβαν Έπαινο Συμμετοχής.

 

Απουσιάζοντες οι οποίοι βραβεύτηκαν με χρηματικό βραβείο μπορούν να λάβουν προσωπικά ή δι’ εκπροσώπου τον τίτλο των βραβείων. Τα χρηματικό έπαθλο παραμένει στο Ίδρυμα.

Οι Έπαινοι Α’, Β’, Γ’ που δεν παρελήφθησαν, όπως επίσης και οι Έπαινοι συμμετοχής θα παραδίδονται στους δικαιούχους ή εκπρόσωπό τους τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος, ήτοι Τρίτη και Πέμπτη 12 - 3 μμ. 

Κάθε άτομο ή εκπρόσωπος μπορεί να παραλάβει έναν τίτλο, Βραβείο ή Έπαινο.

 

 

Πειραιάς 27 Απριλίου 2023

 

 

                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

Read more...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Το Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου γνωστοποιεί διά της παρούσης ότι το Υπουργείου Οικονομικών με την υπ’ αρ. πρωτ. 41068/2023 απόφασή του ενέκρινε την επιλογή των δικαιουμένων βραβείου για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως αυτοί είχαν επιλεγεί με την από 19/01/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, απόσπασμα της οποίας έχει ως κάτωθι:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

 


ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

1

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

20

ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

2

ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

20

ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

3

ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΚΩΝ/ΝΟΣ

19,8

ΓΕΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ                                                        ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

1

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

19,8

ΓΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΑΤΑΣ

 

 

1

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

19,5

ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΑΙΓΕΙΡΑΣ

 

 

1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

19,6

ΓΕΛ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

 

 

Για τον τόπο και την ώρα απονομής των βραβείων θα ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

 

 

                                                                                                                   Με τιμή

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Β. Σιαφλάς

 

Read more...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ  προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  (ΦΕΚ 3062 / 23-07-2020),  τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες  μαθητές  Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας,  Αιγείρας και Διακοπτού).  Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δημότες των εν λόγω Δήμων.  Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα χορηγηθούν :

Read more...

Newsletter